ALGEMENE VOORWAARDEN INTAKEFORMULIER

Intake formulier All is Energy Academy

Gegevens deelnemer:
Naam: ______________________________________
Voornaam: ______________________________________
Adres: ______________________________________
Telefoon: ______________________________________
Dieetwensen: ______________________________________
 
Verklaart hierbij deel te willen nemen aan de cursus/seminar/workshop:
___________________________________________________________
Op datum/in de periode:_______________________________________
Deze aanmelding is definitief wanneer u van ons een bevestiging van de aanmelding heeft ontvangen.
 
Overeenkomst:
All is Energy Academy houdt het recht om bij onvoorziene omstandigheden docenten of programmaonderdelen te wijzigen, rekening houdend met de cursus inhoud. 
Deelnemers zullen tijdens en na de cursus/workshop/seminar respectvol omgaan met elkaar en All is Energy Academy.
All is Energy Academy zal alles wat in haar mogelijkheden ligt doen zodat deelnemers na afloop van een cursus vol energie en enthousiasme naar huis zullen gaan.
 
Betaling:
Na aanmelding ontvangt u een factuur, deze moet binnen 21 dagen na factuurdatum zijn voldaan en ten hoogste 60 dagen voor het starten van de cursus/workshop/seminar.
Bij betaling Rabobankrekeningnummer t.n.v. 1778.50.655 Country Holidays Holland/All is Energy Academy dient u factuurnummer en cursus te vermelden. Wanneer de volledige betaling niet op tijd is voldaan kan All is Energy Academy de aanmelding annuleren.
 
Annulering:
Mocht het programma, door onvoorziene omstandigheden (te weinig aanmeldingen, ziekte/uitvallen docent e.a.), niet door kunnen gaan dan behoudt All is Energy Academy het recht om een cursus/workshop te annuleren. U ontvangt hiervan zo ruim mogelijk voor aanvang van cursus/workshop bericht. Het reeds betaalde cursus geld wordt teruggestort.
 
Bij een annulering van deelname aan cursus/workshop/seminar door deelnemer is de deelnemer het volgende verschuldigd:
a. Bij annulering voor 60 dagen voor aanvang van een cursus zijn 50 euro administratie kosten;
b. Bij annulering na 60 dagen en voor 30 dagen voor aanvang cursus is 70 % van het totale cursusbedrag;
c. Bij annulering na 30 dagen voor aanvang cursus is 100% van het cursusbedrag verschuldigd.
 
All is Energy Academy raadt deelnemers aan om een (reis- en) annuleringsverzekering af te sluiten.
Aansprakelijkheid:
All is Energy Academy is niet aansprakelijk voor zoekraken van of beschadiging van de eigendommen van de deelnemers.
All is Energy Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat All is Energy Academy is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. All is Energy Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
De rechter in te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.